Svadobný obrad (cirkevný)

Príchod a privítanie
• svadobný sprievod sa zoradí v predsieni kostola
• vstupovanie do kostola
• privítanie, úvodná modlitba

Bohoslužba slova
• prvé čítanie (môže čítať niekto z príbuzných, sedí sa)
• žalm (spieva organista, sedí sa)
• evanjelium (číta kňaz, stojí sa)
• príhovor kňaza (sedí sa)

Sobášny obrad
Všetci vstanú. Kňaz príde k snúbencom, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva a položí im otázky.

Kňaz: Adam a Eva, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Obidvaja: Áno

Kňaz: Adam a Eva, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

Obidvaja: Áno

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?

Obidvaja: Áno

Manželský súhlas

Kňaz vyzve snúbencov, aby vyjadrili svoj súhlas.
Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a vyjadrite svoj manželský súhlas.
Podajú si ruky. Kňaz sa pýta najprv muža.

Kňaz: Adam berieš si Evu za svoju manželku?
Muž: Beriem.
Kňaz: Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neopustíš ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
Muž: Sľubujem.

Potom sa kňaz pýta ženy.
Kňaz: Eva berieš si Adama za svojho manžela?
Žena: Beriem.
Kňaz: Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
Žena: Sľubujem.

Kňaz položí štólu cez spojené ruky novomanželov a potvrdí ich manželský zväzok.
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna + i Ducha svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

(Manželský súhlas sa môžu snúbenci naučiť naspamäť alebo ho môžu aj čítať: Ja Adam beriem si teba Eva za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Následne to povie potom žena).

Prísaha novomanželov
Kňaz vyzve novomanželov, aby potvrdili manželský sľub prísahou a požehná im kríž, na ktorý budú prisahať.

(Odporúča sa, aby si už pred svadbou priniesli vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste) Obaja si kľaknú, najprv manžel a po ňom manželka položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Takmi Pán Boh pomáhaj!

Požehnanie a odovzdanie prsteňov
Kňaz podá tácňu s prsteňmi novomanželom do rúk a požehná ich. Navzájom si ich odovzdajú slovami. Eva prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Spoločná modlitba, požehnanie novomanželov a záver obradu
• prosby (môže ich predniesť niekto z príbuzných, všetci stoja)
• modlitba požehnania nad novomanželmi (kňaz)
• modlitba „Otče náš,…“ (všetci spoločne)
• (možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu)
• záverečné požehnanie
• podpísanie zápisnice
• sprievod k východu kostola (kňaz vedie novomanželov)
• gratulácie